Одлуком Скупштине општине од 1. јануара 1978. године основана је данашња предшколска установа. Изграђен је први дечји објекат у улици Милоша Селаковића бр. 20 укупне површине 780m квадратних, капацитет 128 деце узраста од једне до седам година. Новоизграђени објекат био је опремљен неопходном опремом и средствима за целодневни боравак. Рад је почео са три групе од 3-7 година и једном групом до 3 године. Углавном су то била деца запослених родитеља.  Број деце се из године у годину повећавао.

            Од првог дана свог оснивања предшколска установа развијала је прво основни програм васпитно-образовног рада за децу од 6-7 година, а потом и трочасовни програм за децу истог узраста на сеоском подручју и у Убу у прилагођеним просторијама, углавном у оквиру школа: у Бањанима, Памбуковици, Туларима, Радљеву и Врелу.

            Број група у селима Тамнаве брзо се повећавао.

Убски вртић постао је мали да прими сву децу. Због тога је Скупштина општине донела одлуку 1998. године о проширењу, доградњи објекта. Објекат је завршен у јесен 2002. године у који је исте године примљено око 230 нове деце. Предшколска установа добила је око 1000m²: нове 4 собе за боравак деце површине по 120m², канцеларије, кабинет за информатику. Објекат је био функционалан, леп и модеран. Међутим, веома брзо појавила се нова потреба за проширењем објекта, па је тако вртић поново проширен 2008. године још једним крилом зграде са 6 нових просторија за боравак деце укупне површине 630m². На тај начин дошли смо до данашњег пуног капацитета од око 420 деце. На терену тренутно функционише 17 групa припремног предшколског програма које раде при издвојеним одељењима основних школа. Број деце у сеоским срединама нажалост последњих година опада, па се тако и мења број група четворочасовног ППП на терену.

Што се тиче васпитно-образовног рада установа прати реформу школства. Поред добре опремљености техничким средствима (свака соба има TV, DVD уређај, компјутер...) васпитно-образовном раду посвећује се посебна пажња, уз примену различитих дидактичких средстава и материјала.

Понуда додатних програма и рекреативних активности (екскурзија, зимовање, излети...) реализује се редовно у складу са финансијским и другим могућностима. У креирању понуде програма и услуга родитељи учествују преко својих представника у Савету родитеља.

Сарадња са породицом је веома важан сегмент рада установе коме се посвећује велика пажња. У установи постоји план сарадње са породицом која се одвија кроз континуирану размену информација са родитељима, активно учешће родитеља у животу и раду вртића и кроз стручну подршку породици. Стручна подршка породици се одвија како преко индивидуалних контаката васпитача и стручног сарадника са родитељима, тако и кроз планирана тематска предавања и радионице са родитељима, као и кроз рад Саветовалишта за родитеље.  

Сарадња са друштвеном средином је веома богата у нашој установи и одвија се кроз сарадњу са различитим институцијама локалне заједнице, као и кроз промоцију рада установе. Установа сваке године организује активности у циљу обележавања Дечје недеље: маскенбал, дружење са песницима, осликавање улица, позоришне представе.  Такође, редовно се остварује и сарадња са Домом здравља кроз коју се реализују обележавања Недеље зраве хране, Недеље зравља уста и зуба, у оквиру којих  деца учествују на различитим ликовним конкурсима. Сарадња са Установом за културу и спорт се остварује кроз посете позоришним представама, учешће деце на различитим спортским манифестацијама, као и посете ликовној галерији „Свети Лука“, библиотеци Божидар Кнежевић, ОШ Љубомир Аћимовић, Дом старих, музичкој школи Петар Стојановић.

  

 Просторни капацитети и опремљеност установе

Централни објекат у саставу Установе садржи одговарајуће просторије, двориште и стандардну опрему за живот и рад деце:

·         17 радних соба за боравак деце;

·         санитарни чворови за децу и одрасле;

·         канцеларије за васпитаче са библиотеком;

·         канцеларије за административне и финансијске раднике, психолога, логопеда,  директора;

·         кухиња за припремање хране и трпезарија;

·         магацин за смештај и чување намирница;

·         ходници, тераса и атријум;          

·         остале просторије: канцеларије за друго особље, просторија за одлагање инвентара и материјала за одржавање објекта, котларница, просторија за одлагање пелета и вешерница;

·         друге пратеће просторије и

·         двориште.

 

Предшколска установа је током 2008.године добила нових 630 површине или 6 соба за боравак деце са пратећим просторијама, али се од 2012/2013-те године због већег броја уписане деце појавио проблем недостатка простора. Због тога је вишенаменска сала која се користила за игру, слободне активности, активности физичког васпитања, реализацију различитих приредби, реализацију семинара и сличних презентација преуређена у собу за боравак деце. Такође, кабинет за информатику је преуређен у собу за боравак деце, а од дела трпезарије постављањем преградног зида смо добили још једну просторију за боравак деце. На тај начин смо делимично решили проблем недостатка простора. Број деце из године у годину расте тако да се јавила потреба за проширењем постојећих просторних капацитета за боравак деце. Захваљујући локалној самоуправи обезбеђена су средства од ЕПС-а за два нова вртића. Документација везана за нове вртиће ради се у сарадњи са канцеларијом Радљево и архитектама из пројект бироа Лазаревац. Од фебруара 2017 год. одржана су три састанка у вези изградње нових вртића и формирана је радна група на нивоу локалне самоуправе. У току је припрема конкурсне документације за тендер који ће бити објављен за јавну набавку услуга - пројектант. Јавну набавку расписује локална самоуправа.

Двориште вртића садржи травнате површине, бетонске стазе, справе за физичко васпитање, (тобоган са пешчаником, љуљашке, клацкалице), одговарајућу расвету. Установа поседује два аутомобила.

Као последица поплаве у мају 2014. године, комплетан ентеријер (подови, зидови, санитарни чворови, већи део намештаја, средстава и опреме за рад, али и играчака и дидактичког материјала) у просторијама на приземљу је уништен. Просторије за боравак и рад деце на спрату остале су очуване и солидно су опремљене средствима и опремом која је нопходна за рад и боравак деце. Радне собе садрже довољан број столова, столичица и креветића за децу, ормане и полице за дидактички материјал, ормане за одлагање креветића, постељине и покриваче, кутиће за игролике активности и игре, играчке, дидактички материјал, ТV и DVD уређаје, радни сто и столице за васпитаче. Испред радних соба у холовима налазе се панои за родитеље и ормарићи за одлагање дечје одеће и обуће. Радне собе и холови оплемењени су дечјим радовима и декорацијама васпитача са дечјим мотивима. Ове просторије су стандардно опремљене потребним намештајем, опремом, играчкама и дидактичким материјалом.

Током 2015. године захваљујући пројекту којим је Установа аплицирала код амбасаде Норвешке, реновиран је кров вртића који је прокишњавао. Реализован је пројекат за побољшање енергетске ефикасности на који смо аплицирали у амбасади Јапана и добили средства, тако да је замењен систем за грејање (прелазак са гаса на пелет) и постављена је изолација и фасада на старој згради. У августу 2016. године замењена је ограда дворишта, поплочана је стаза која води до нове зграде  и изграђен је  прилаз за  инвалиде у старој згради који је финансирала Народна банка Србије. У току радне 2016/2017. год. уз помоћ људи добре воље у дворишту вртића  делимично је реализовано постављање гума које задовољавају стандарде квалитета и безбедности.

 Током ове радне 2017/2018. године планира се замена столарије тако што ћемо пратити конкурсе за пројекте за побољшање енергетске ефикасности. На тај начин требало би да се остваре велике уштеде електричне енергије и значајно побољша енергетска ефикасност објекта. Током године пратићемо и аплицираћемо на конкурсе и пројекте за набавку средстава за опрему за видео надзор објекта, технике (која је дотрајала), опрему и намештај, као и дидактичког материјала за групе на терену, у којима има доста деце из маргинализованих средина, а у циљу стварања што бољих услова за њихов развој и напредовање.

У току 2017/2018. године планира се и допуна играчака, дидактичких средстава и другог материјала неопходног за рад са децом.

 

 МЕСТО И ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

Предшколска установа „Уб“ има свој централни објекат који се налази у улици Милоша Селаковића бр.20 у Убу. Овај објекат се састоји од два крила зграде укупне површине 1630m². У овом објекту се рализује васпитно-образовни рад у:

·         јасленим групама целодневног боравка (деца узраста до 3 године)

·         васпитним групама целодневног боравка (деца узраста од 3 до 5,5 година)

·         групама ППП целодневног боравка (деца узраста 5,5 - 6,5 година)

·         групама ППП четворочасовног прогама (деца узраста 5,5 - 6,5 година)

Васпитно-образовни рад у централној установи се реализује у периоду од 01.09. 2017. до 31.08.2018 године. Целодневни боравак подразумева могућност боравка деце у установи од 05.30 - 16.30 часова сваког радног дана. Припремни предшколски програм у трајању од 4 сата, реализује се у преподневним часовима од 7:30-11:30 у складу са школским календаром за текућу годину и од 12:00-16:00 часова.

 Поред објекта у Убу, васпитно-образовни рад реализује се и у групама ППП на терену  у просторијама сеоских основних школа. Овај рад се одвија у просторијама школе, тако да зависи од објективних услова и стања у том простору, а посебно датих санитарно-хигијенских услова. Установа у границама својих могућности сарађује са школама у одржавању ових простора.