На основу члана 41. а у вези са чланом 43. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење 68/15 и 62/16 – одлука УС), Директор Предшколске установе „Уб“ из Уба, је дана 15.12.2014. год.донео

ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ

Правилником о кућном реду  Предшколске установе „Уб“ Уб уређује се унутрашња организација рада предшколске установе. Поштовањем правила у установи обезбеђује се несметан васпитно - образовни рад, наглашава се важност сарадње породице и вртића, појачана безбедност деце, дефинишу се родитељске обавезе и одговорности у институционалном контексту.

Ради промене и придржавања Правилника о кућном реду неопходно је да се родитељи и запослени придржавају правила везаних за:

     I

Долазак у установу, боравак у установи и одлазак из установе 

    Родитељ/старатељ је у обавези да поштује радно време предшколске установе и доводи  и одводи дете и то:

·        За децу полудневног боравка у времену рада објекта у коме дете похађа припремни предшколски програм;

·        За децу целодневног боравка пријем деце се врши од 05:30 часова до 07:30 часова, а планирано време за одлазак деце је од 14:00 часова до 16:30 часова;

·        За предшколску децу целодневног боравка пријем деце се врши од 05:30 часова до 08:00 часова.

    Поштовањем радног времена родитељ/старатељ ће омогућити спровођење планираних активности са децом, као и закључавање објекта након пријема деце како би спречичи неконтролисано улажење особа без надзора.

    Родитељ/старатељ је у обавези да лично предаје и преузима дете од васпитача.

    Родитељ/старатељ може да достави писану Сагласност за довођење и одвођење детета од стране других лица  у коме наводи личне податке о особи/особама које у случају његове спречености могу да предају односно преузму дете из установе.

     Родитељ/старатељ се обавезује да неће овластити малолетне особе да у случају његове спречености  доводе односно одводе дете из установе.

 II

Здравље детета

       Родитељ/старатељ се обавезује да доводи здраво дете/децу у установу.  У установу се не може примити дете са: температуром, дијарејом, повраћањем, вашакама, неуредним брисом.

     Свако одсуство детета из било ког разлога дуже од 5 (пет) радних дана родитељи/старатељи  су обавезни да правдају здравственом потврдом од педијатра на основу захтева Министарства здравља.

      Васпитачима и медицинским сестрама није дозвољено примање лекова од родитеља односно старатеља детета и давање истих деци у установи.

      Родитељ/старатељ се обавезује да информише васпитача о дететовим посебним потребама, здравственим тешкоћама и постпцима који се примењују у евентуалним акутим стањима детета.

      Требало би децу облачити у вишеслојну одећу која је угодна за игру, а која се лако скида и облачи.

     За децу целодневног боравка родитељ/старатељ је у обавези да доноси резервну одећу, а за децу јасленог узраста потребну одећу и пелене у договору са медицинском сестром – васпитачем из групе.

III

Исхрана

        Исхрана у предшколској установи је законски регулисана „Правилником о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу“ („Сл. гласник РС“, бр. 50/94) и управо ова исхрана јесте нутритивно избалансирана и уравнотежена.

       Неопходна је родитељска подршка у примени јеловника и неговању дравих навика у исхрани детета.

       Неопходно је избегавати конзумирање унетог оброка у ходнику вртића.

       Није дозвољено доношење у установу прехрамбених производа који немају истакнуте декларације о проивођачу, саставу и року трајања.

       Родитељи/старатељи су у обавези да рођенданске прославе у установи договарају са васпитачем или медицинском сестром – васпитачем коа води групу њиховог детета.

 IV

Родитељи/старатељи у предшколској установи 

     Родитељи/старатељи су обавезни да се одазивају родитељским састанцима и на позиве васпитача и стручних сарадника на индивидуалне разговоре и радионице.

     Родитељи/старатељи  су дужни да обавесте васпитаче и медицинске сестре – васпитаче  о свакој промени адресе или телефона.

     Родитељи имају обавезу да са васпитачем договоре доношење играчака и цртаних филмова од куће (није дозвољено доносити у установу играчке и филмове који подстичу агресивне игре и ирачке које могу повредити децу).

     Забрањен је било који вид кажњавања детета у установи од стране родитеља/старатеља и запослених.

    Забрањено је пушење у унутрашњим просторијама, у дворишту и испред устаове.

    Забрањен је долазак у алкохолисаном стању.

    Забрањено је уношење оружија у установу.

    Забрањено је увођење кућних љубимаца у објекат и двориште установе.

    Родитељи/старатељи су дужни да у установу долазе пристојно обучени (у скаладу са правилима облачења у јавним установама, нарочито у летњем периоду).

    Није дозвољено непримерно понашање према запосленима у установи.

    Није дозвољено паркирање аутомобила испред улаза у двориште установе.

V

Запослени у установи 

    Васпитачи и медицинске сестре – васпитачи су дужни да пријем деце врше у својој радној соби.

    Неопходно је узајамно поштовање деце – родитеља – васпитача.

    Неопходно је да први контакт буде са пријатним изразом лица.

    Пожељно је да родитељ/старатељ буде све време у пољу  пажње  запосленог и визуелном контакту.

    Није дозвољено родитеља/старатеља поздрављати подизањем руке  или другим гестовима.

    Неопходно је да се запослени родитељима односно старатељима обраћају са „Ви“, „госоподине“ или „госпођо“.

    Од запослених се очекује да у сваком моменту буду љубазни, јасни, професионални и оптимистични.

     Непожељно је да запослени буду: понизни, арогантни и флегматични. 

     Пожељно је избегавати конфликтене ситуације са родитељима однодно старатељима и водити рачуна да се такве не воде пред децом.

V

Протоколи за ситуације са повећаним ризиком за безбедност деце

 

      Протокол за ситуацију – недолазак родитеља/старатеља по дете у радно време установе.

1.      Васпитач или стручни сарадник позива родитеља/старатеља телефоном и остаје са дететом  у установи.

Уколико је дете узнемирено због ситуације, умирује га.

Ако се родитељ/старатељ добије телефоном, васпитач га чега да дође по дете у установу.

2.      Ако се родитељ не јавља након 60 мин. Васпитач обавештава директора и остаје са дететом до доласка родитеља.

3.      Услед учесталих кашњења родитеља/старатеља обавља се разговор са стручним сарадницима, Тимом за заштиту  деце од насиља, злостављања и занемаривања и директором  устнове како би се нашло решење за неодговорно родитељско понашање. Уколико се и поред примене одговарајућих мера учесталост кашњења родитеља/старатеља  настави  обавештава се Центар за социјални рад.

 VII

Протокол за ситуацију када један родитељ од васпитача захтева да дете не може да одведе из установе други родитељ

 

     Васпитач обавештава родитеља да је у обавези да донесе судску пресуду о старатељству или решење од Центра за социјални рад. Док родитељ не донесе потребну документацију оба родитеља имају једнака права у предшколској установи

    Уколико је родитељ донео потребну документацију, а појави се други родитељ за захтевом да видди или одведе дете, васпитач упозорава на постојање пресуде или решења, а ако и даље инсистира да одведе дете позива се родитељ који је добио старатељство.

     Неопходна је писана сагласност од стране родитеља који има старатељство, да може дћи други родитељ по дете у установу.

     Неопходно је да родитељ/старатељ за сваки појединачан пут обавести васпитача о доласку другог родитеља по дете, а васпитач је дужан да у књигу рада убележи да је преузео дете.

VIII

Безбедност детета 

    Није дозвољено довести дете до врата установе и оставити га да само уђе или га оставити у ходнику, из безбедносних разлога.

    Родитељи су обавезни да се лицно јаве васпитачу да су преузели дете.

Број:

Датум:15.12.2014. године

                                                                                                             

Директор

Гордана Милосављевић Марковић