Оглас број:293/2022-01

Република Србија

Предшколска установа „Уб“

Ул. Милоша Селаковића бр. 20

14210 Уб

Тел: 014/411-602

Број:293/2022-01

Датум: 14.04.2022. године

ОГЛАС

 

    Предшколска установа „Уб“ из Уба, расписује оглас за пријем 1 (једног) радника у радни однос на неодређено време.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ДОМАР

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 (један)

ü  Услови:

1)     средње образовање;

2)     да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;

3)     да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није утврђено дискриминаторно понашање;

4)     да има држављанство Републике Србије;

5)     да зна језик на коме се остварује образовно – васпитни рад.

 

ü  Докази о испуњености услова:

  Потпуном пријавом сматраће се пријава која садржи: попуњен формулар за пријаву на конкурс (који се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, или у установи), кратку радну биографију (са обавезно назначеним важећим бројем телефона), оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (нови образац - оригинал или оверена копија); оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности – уверење (издаје надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци), очитана лична карта, лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, a доказ да кандидат зна језик на коме се остварује васпитно-образивни рад – српски језик у обавези су да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику, (доказује се потврдом одговарајуће високошклоске установе да је кандидат положио испит из српског језика) .

ü   Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са комплетном документацијом доставити лично, или поштом на адресу Предшколска установа „Уб“, ул. Милоша Селаковића бр. 20, 14210 Уб, са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ивана Тешић, секретар, тел.014/411-602, звати од 08:00 до 12:00 часова.

 

 

 

                                                                                                                      ЗА УСТАНОВУ

 

                                                                                            ____________________

                                                                                                                       Директор