ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Република Србија

Предшколска установа „Уб“, Уб

Број:795/2021-01

Датум:30.11.2021. год.

 

        Директор Предшколске установе ,,УБ“ у Убу Гордана Милосављевић Марковић која има својство Руковаоца у смислу дефиниције из члана 4. тачка 8. и на основу члана 56. а у вези са чланом 57. и 58. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018, у даљем тексту ЗЗПЛ), на основу члана 61. Статута ПУ „Уб“, бр. 137/2019-01 од 07.03.2019. године, доноси:

 

ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 

 

        Овом Одлуком одређује се лице за заштиту података о личности.

        Лице за заштиту података о личности  је Ивана Тешић, дипломирани правник која обавља послове на радном месту секретар установе у Предшколској установи „Уб“ у Убу, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , бр.тел.014/411-602.

      Лице за заштиту података о личности има обавезу да:

1)     информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде и њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;

2)     прати примену одредби Закона о заштити података о личности, као и других закона и интерних прописа које примењују руковаоц или обрађивач, а односи се на заштиту података о личности, укључујучи и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле;

3)     даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени;

4)     представља овлашћено лице за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључуући и обавештење и прибављање мишљења.

 

     У извршавању својих обавеза, лице за заштиту података о личности:

ü  непосредно одговара директору установе као руководиоцу руковаоца  и обрађивача података;

ü  дужно је да посебно води рачуна о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим, околности и сврху обраде;

ü  дужно је да чува тајност, односно поверљивост података до којих дође у извршењу обавеза.

Образложење

   

    Одредбама ЗЗПЛ, чланом 56. став 2. тачка 1. између осталог прописано је да су руковалац и обрађивач дужни да одреде лице за заштиту података о личности ако се обрада врши од стране органа власти, осим ако се ради о обради коју врши суд у сврху обављања његових судских овлашћења. Истим законом одређено је и да су руковалац и обрађивач дужни да благовремено и на одговарајући начин укључе лице за заштиту података о личности у све послове који се односе на заштиту података о личности и да му омогуће извршавање обавеза, прописане чланом 58. овог закона, на тај начин што  му обезбеђују неопходна средства за извршавање ових обавеза, приступ подацима о личности и радњама обраде, као и његово стручно усавршавање, као и да обезбеде независност лица  за заштиту података о личности у извршавању његових обавеза (члан 57. став 1-3. ЗЗПЛ). Затим и да руковалац или обрађивач не могу казнити лице за заштиту података о личности у извршавању његових обавеза, нити раскинути радни однос, односно уговор са њим због извршавања обавеза из члана 58. овог закона.За извршавање обавеза из члана 58. Овог закона лице за заштиту података о личности непосредно је одговорно руководиоцу руковаоца или обрађивача, односно директору. Лица на које се подаци односе могу се обратити лицу за заштиту података о личности у вези са свим питањима која се односе на обраду својих подтака о личности, као и у вези са остваривањем својих права у складу са законом.

   Лице за заштиту података о личности дужно је да чува тајност, односно поверљивост података до којих је дошло у извршењу обавеза из члана 58. овог закона, у складу са законом. Ово лице може да обавља и друге послове и извршава и друге обавезе, а руковалац или обрађивач дужни  су да обезбеде да извршавање других обавеза и послова не доведе лице за заштиту података о личности у сукоб инерса. (члан 57. став 8. ЗЗПЛ).

   Лице за заштиту података о личности има обавезу да информише и даје мишљење руковаоцу или обрђивачу, као и запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности; прати примену одредби ЗЗПЛ, других закона и интерних прописа рукаоваоца или обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле; да даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени у складу са чланом 54.ЗЗПЈ; представља контакт за сарадњу са Повереником и саветује се са његовом службом у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. ЗЗПЈ. У извршавању својих обавеза лице за заштиту података о личности дужно је да посебно води рачуна о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим, околности и сврху обраде.

   Обзиром на напред изнето одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Одлуку доставити:

-        именованом лицу                                                  

-         архиви                                                                                                                                                      

 

                                                                                                          Директор

 

                                                                                  _____________________________________

                                                                                          Гордана Милосављевић Марковић