Конкурсна документација јавна набавка услуга – осигурање имовине и лица јавна набавка мале вредности бр. 1/2020